โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
ข้อควรทราบ

สนามบิน

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกบินโดยภุฏานแอร์ไลน์ผ่านเข้ายังประเทศภูฏานโดยผ่านเส้นทางกรุงเทพฯ และเมืองโกลกาต้าประเทศอินเดียและกาฐมาณฑุประเทศเนปาล ท่านควรทราบไว้ว่าสภาพในประเทศภูฏานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา นี้จึงอาจจะมีผลกระทบต่อเที่ยวบินของท่านทั้งขาเข้าและขาออก กรุณาตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง

 

ศุลกากร

ท่านจะต้องทำการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนำติดตัวก่อนเข้าประเทศภูฏานลงบน baggage declaration ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องมั่นใจว่าท่านจะไม่นำสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศ รายชื่อสิ่งของต้องห้ามในข้อ ก. และสิ่งของที่นำเข้าประเทศได้แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ข้อ ข.

 

  1. อาหารแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารที่แปรรูปมาจากนม สัตว์ปีก ปลาที่ยังมีชีวิต ปลาตากแห้ง อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์จากป่า ของโบราณ ของที่กล่าวมาข้างต้นท่านไม่สามารถนำเข้าประเทศภูฏานได้ โปรดสอบถามบริษัทนำเที่ยวของท่านอีกครั้งหากท่านจำเป็นต้องนำสิ่งของเหล่านี้เข้าประเทศ
  2. ของปลอดภาษีที่ท่านสามารถนำเข้าประเทศได้แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณไม่เกิน 2 ลิตร และบุหรี่ไม่เกิน 1 คาร์ตัน (200 ม้วน) ซึ่งหากท่านนำบุหรี่เข้าประเทศภูฏานท่านจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 2 เท่าตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ นั้นหมายถึงหากท่านนำบุหรี่มูลค่า 100 บาทเข้าไป ท่านจะต้องเสียภาษีอีก 200 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่